Doplňující materiály Dějepis+

Doplňující materiály Dějepis+

Kvalitně a systematicky zpracované doplňující materiály slouží jako rozšiřující informativní zdroje, obsahující potřebné informace pro kontextovou orientaci při aplikaci badatelsky orientované výuky v praxi.

Vlastní tvorba lekcí učitelskými komunitami

Komunity učitelů na závěr druhého roku projektu Dějepis+ připravovali společnou badatelskou, regionálně zaměřenou lekci. Vytvoření vlastní kvalitní badatelské lekce vyžaduje vysokou úroveň spolupráce v komunitě, pochopení principů badatelské výuky, diskusi nad principy historického myšlení i promýšlení badatelských činností vzhledem k situaci ve třídě.

Správně položená badatelská otázka je předpokladem efektivní badatelské výuky. Badatelská otázka by měla být zodpověditelná, otevřená (příp. uzavřená s diskusním potenciálem), atraktivní pro žáky (srozumitelná, netriviální, s potenciálem dotknout se žákovského žitého světa) a vyhodnotitelná. Rozložení regionálně zaměřených badatelských otázek můžete sledovat na mapě Česka.

Dále si můžete prohlédnout vybrané badatelské lekce. Na vybraných lekcích je ukázáno, co je pro badatelskou lekci podporující historickou gramotnost důležité. Lekce začíná badatelskou otázkou, rozvíjí vybraný princip historického myšlení, na základě předložených zdrojů lze na badatelskou otázku odpovědět, a jak hodnotit odpověď prozrazují závěrečná kritéria. V závěru jsou doporučení učitelů, kteří danou lekci zkoušeli ve své hodině. Zde prezentovaný výběr byl tvořen zejména pragmatickými ohledy na ilustrativnost. Není reprezentativní sadou nejlepších lekcí vybranou z celého souboru.

Stažení materiálů:

Speciální vzdělávací potřeby žáků 

Jedna heterogenní třída a v ní mnoho žáků s různými studijními předpoklady, motivací i rodinným zázemím. Každý z nich je individualita s rozdílnými znalostmi a kompetencemi, s rozdílnou pamětí, pozorností i vůlí. Každý upřednostňuje jiný styl učení, má jiné pracovní tempo a jiné věci ho baví.  

Pokud si kladete otázky, jak koncipovat ve třídě výuku dějepisu, aby uspokojovala potřeby všech těchto žáků nebo, jak žákům umožnit zažívat úspěch a nabízet jim možnost spolupráce v rámci třídy či jak nastavit vzdělávací cíle, jak metody výuky a jak hodnocení žáků, na těchto stránkách naleznete popisy nejčastějších problémů, se kterými se žáci při osvojování dějepisu potýkají,  jakož i vhodné výukové strategie pro kompenzaci obtíží a sérii upravených pracovních listů.  

Stažení materiálů:

Metoda CLIL (jazykové vzdělávání)

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) patří k moderním metodám, které umožňují dosažení dvou cílů, a to cíle jazykového a odborného. Dochází tak k propojení výuky cizího jazyka a nejazykového, odborného předmětu. Výhodou propojení jazyka a odborného předmětu je přirozené prostředí pro výuku, žáci jsou lépe motivováni. Učitel stanovuje, s čím chce žáky v odborném předmětu seznámit, zároveň však stanovuje, které jazykové struktury, slovní zásobu a gramatiku chce naučit.   

Do lekcí navržených pro dějepis je možné integrovat cizí jazyk metodou CLIL různými formami metody CLIL (soft i hard), nezanedbatelné jsou i jazykové sprchy.  Na těchto stránkách  

naleznete vhodné materiály pro seznámení se s metodou CLIL i některé vybrané příklady již zpracovaných lekcí. Tyto lekce mohou být použity jako inspirace pro samotnou výuku.

Stažení materiálů:

1. stupeň ZŠ 

Lekce navržené v rámci projektu Dějepis+ pro žáky 2. stupně základní školy jsou založeny na principech badatelsky orientované výuky, která je zaměřena na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a samostatného poznávání žákem. Na 1. stupni ZŠ vyučující badatelsky orientovanou výuku obvykle využívají při naplňování cílů v tematickém okruhu Rozmanitost přírody (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět). Vhodným způsobem ji ale lze využít při naplňování očekávaných výstupů tematického okruhu Lidé a čas, jenž si mimo jiné klade za cíl vyvolat u žáků zájem o minulost. Kromě naplňování výstupů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět nabízejí lekce propojení na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Svým badatelským pojetím podporují rozvoj osobnosti žáka v oblasti formování studijních dovedností, k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. Z lekcí navržených pro žáky 2. stupně ZŠ může prvostupňový učitel načerpat inspiraci a upravené je může využít pro své žáky (především ve 4. a 5. ročníku) s cílem podpořit jejich samostatné bádání. Na těchto stránkách naleznete odkazy na konkrétní lekce využitelné na 1. stupni ZŠ. 

Stažení materiálů: