Doplňující materiály Dějepis+

Doplňující materiály Dějepis+

Kvalitně a systematicky zpracované doplňující materiály slouží jako rozšiřující informativní zdroje, obsahující potřebné informace pro kontextovou orientaci při aplikaci badatelsky orientované výuky v praxi.

Speciální vzdělávací potřeby žáků 

Jedna heterogenní třída a v ní mnoho žáků s různými studijními předpoklady, motivací i rodinným zázemím. Každý z nich je individualita s rozdílnými znalostmi a kompetencemi, s rozdílnou pamětí, pozorností i vůlí. Každý upřednostňuje jiný styl učení, má jiné pracovní tempo a jiné věci ho baví.  

Pokud si kladete otázky, jak koncipovat ve třídě výuku dějepisu, aby uspokojovala potřeby všech těchto žáků nebo, jak žákům umožnit zažívat úspěch a nabízet jim možnost spolupráce v rámci třídy či jak nastavit vzdělávací cíle, jak metody výuky a jak hodnocení žáků, na těchto stránkách naleznete popisy nejčastějších problémů, se kterými se žáci při osvojování dějepisu potýkají,  jakož i vhodné výukové strategie pro kompenzaci obtíží a sérii upravených pracovních listů.  

Stažení materiálů:

Metoda CLIL (jazykové vzdělávání)

Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning) patří k moderním metodám, které umožňují dosažení dvou cílů, a to cíle jazykového a odborného. Dochází tak k propojení výuky cizího jazyka a nejazykového, odborného předmětu. Výhodou propojení jazyka a odborného předmětu je přirozené prostředí pro výuku, žáci jsou lépe motivováni. Učitel stanovuje, s čím chce žáky v odborném předmětu seznámit, zároveň však stanovuje, které jazykové struktury, slovní zásobu a gramatiku chce naučit.   

Do lekcí navržených pro dějepis je možné integrovat cizí jazyk metodou CLIL různými formami metody CLIL (soft i hard), nezanedbatelné jsou i jazykové sprchy.  Na těchto stránkách  

naleznete vhodné materiály pro seznámení se s metodou CLIL i některé vybrané příklady již zpracovaných lekcí. Tyto lekce mohou být použity jako inspirace pro samotnou výuku.

Stažení materiálů:

1. stupeň ZŠ 

Lekce navržené v rámci projektu Dějepis+ pro žáky 2. stupně základní školy jsou založeny na principech badatelsky orientované výuky, která je zaměřena na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a samostatného poznávání žákem. Na 1. stupni ZŠ vyučující badatelsky orientovanou výuku obvykle využívají při naplňování cílů v tematickém okruhu Rozmanitost přírody (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět). Vhodným způsobem ji ale lze využít při naplňování očekávaných výstupů tematického okruhu Lidé a čas, jenž si mimo jiné klade za cíl vyvolat u žáků zájem o minulost. Kromě naplňování výstupů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět nabízejí lekce propojení na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Svým badatelským pojetím podporují rozvoj osobnosti žáka v oblasti formování studijních dovedností, k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů, k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování. Z lekcí navržených pro žáky 2. stupně ZŠ může prvostupňový učitel načerpat inspiraci a upravené je může využít pro své žáky (především ve 4. a 5. ročníku) s cílem podpořit jejich samostatné bádání. Na těchto stránkách naleznete odkazy na konkrétní lekce využitelné na 1. stupni ZŠ. 

Stažení materiálů: